До една година ще влезе в сила нов закон за марките и географските означения

 

На 26 февруари 2010 г. Народното събрание прие на второ четене проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Промените засягат основно процедурата по регистрация на търговските марки и по-конкретно отпадането на т.нар. експертиза по същество и преминаването към опозиционна система.

Този модел на експертиза се прилага от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), което администрира марката и дизайна на Общността.

Промяната в закона ще осигури условия идентични със съществуващите в рамките на Европейския съюз и предвижда ускоряване на процедурата по регистрация на марки. Това е в резултат на предвидения в новата система модел, при който експертиза на заявката ще се извършва само на база абсолютни основания за отказ, разписани в чл.11 на ЗМГО и ако заявката отговаря на тези изисквания тя ще бъде публикувана в Официалния бюлетин на Патентно ведомство. От датата на публикуването й се предвижда три месечен срок, в който може да се отправи писмена опозиция срещу регистрацията на заявената марка.

В случай, че не бъде подадена опозиция или тя е отхвърлена частично или изцяло, законът предвижда да бъде взето решение за регистрация на марката.

Предвижда се възможност за подаване на заявки за регистрация на марки по електронен път, която ще спести много средства и време на заявителите.

Новият закон предстои да влезе в сила до една година от датата на обнародването му в Държавен вестник