Предстои обнародване в Държавен вестник на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн

 

На 28 април 2010 г. Народното събрание прие на второ четене проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн /ЗПрД/.

Промените засягат основно процедурата по регистрация на промишлените дизайни и по-конкретно отпадането на т.нар. експертиза по същество и преминаването към регистрационна система.

Този модел на експертиза се прилага от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), което администрира марката и дизайна на Общността.

Новата система за регистрация на промишлен дизайн се свежда до извършване на проверка дали заявеният обект отговаря на изискванията за формална редовност, представлява ли дизайн по смисъла на закона и дали не противоречи на обществения ред и на морала. Ако заявката за промишлен дизайн отговаря на посочените по-горе условия, се постановява решение за регистрация и дизайнът се публикува в официалния бюлетин на ведомството.

Предвижда се Държавният регистър на промишлените дизайни да съществува под формата на хартиен носител и на електронна база данни, управлявана от информационна система, и да се публикува на официалната интернет страница на Патентното ведомство.

Новост в законопроекта е предвидената възможност за заплащане на таксите за заявяване и експертиза и таксите за регистрация в двоен размер, в случай, че не бъдат заплатени в предоставения едномесечен срок.

Следва да се обърне внимание на предвидената в чл. 48а - 48в възможност за отлагане публикацията на вече регистриран дизайн с оглед заявителят да проучи пазара и своята конкуренция и да запази дизайна за определен период от време в тайна.

Новият закон предстои да влезе в сила до девет месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник